Οι θέσεις μας

Οι εταιρίες μέλη του ΕΣΑΗ έχουν υλοποιήσει τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις στη χώρα τα τελευταία χρόνια και συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πραγματικά απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργεί προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Η πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας φέρνει σημαντικά οφέλη για τη χώρα, το περιβάλλον και τον καταναλωτή:

 • Διασφάλιση επάρκειας εφοδιασμού της χώρας μέσω εκτεταμένων επενδύσεων (άνω του 1,5 δις €) σε νέο και αποδοτικό παραγωγικό δυναμικό, τις οποίες υλοποίησαν οι ιδιωτικές εταιρείες μέλη του ΕΣΑΗ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

 • Δημιουργία ενός ευέλικτου παραγωγικού δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να στηρίξει τις ανάγκες αιχμής αλλά και την μέγιστη ένταξη των ΑΠΕ ακόμα και σε φτωχά υδρολογικά έτη

 • Λειτουργία περιβαλλοντικά φιλικών μονάδων που συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων, ενώ χρησιμοποιούν αποδοτικά και δεν κατασπαταλούν τους ενεργειακούς πόρους

 • Ανάπτυξη ανεξάρτητων καθετοποιημένων εταιριών ηλεκτρισμού, με σύγχρονο παραγωγικό δυναμικό και αποτελεσματικούς μηχανισμούς πώλησης στον τελικό καταναλωτή

 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 • Διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σταυροειδείς ή έμμεσες επιδοτήσεις

Πραγματικά απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τον ΕΣΑΗ σημαίνει:

 • Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτροπαραγωγών σε όλες τις διαθέσιμες ενεργειακές πρώτες ύλες (λιγνίτη – υδάτινο δυναμικό)

 • Διαφανής λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία προϋποθέτει:

  • άρση των στρεβλώσεων στη λειτουργία της αγοράς, στις δηλώσεις φορτίου και στον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας των υδροηλεκτρικών μονάδων,

  • απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας και ρυπογόνων μονάδων της ΔΕΗ και

  • σύνδεση των τιμολογίων προς τον τελικό καταναλωτή με την χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας

 • Αποτελεσματικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, προκειμένου να εξασφαλισθεί διαφάνεια στη διαμόρφωση του κόστους και τις αντίστοιχες χρεώσεις των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων στους καταναλωτές1.

Περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για την άμεση άρση των στρεβλώσεων και στην πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα:

 • υπονομεύει τις προσπάθειες της χώρας να καταστεί ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, σηματοδοτώντας, ουσιαστικά, αλλαγή πολιτικής,

 • απαξιώνει τεχνητά σύγχρονες και ανταγωνιστικές παραγωγικές μονάδες, η συμμετοχή των οποίων στο ενεργειακό μείγμα της χώρας είναι απαραίτητη, έστω και αν συγκυριακά η αυξημένη διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών μονάδων και των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί υπερεπάρκεια, η οποία όμως είναι συγκυριακή και ανασφαλής,

 • αυξάνει την έκθεση της ελληνικής οικονομίας και των τελικών καταναλωτών στο πρόσθετο κόστος που θα επιφέρει η ενσωμάτωση του πλήρους κόστους του CO2 στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1/1/2013,

 • πλήττει την αξιοπιστία της χώρας στα μάτια Ελλήνων και ξένων επενδυτών, με σοβαρές συνέπειες για την ανάπτυξη και την ευημερία της στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία.

Ο ΕΣΑΗ είναι πάντα έτοιμος να συνεργαστεί καλόπιστα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς για τη δημιουργία μιας πραγματικά απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η ενεργειακή ασφάλεια θα αποτελεί μόνιμο κεκτημένο και το συνολικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τον καταναλωτή (οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό) θα είναι ανταγωνιστικό συγκριτικά με διεθνή δεδομένα και, αν ληφθούν υπ’ όψη όλα τα κόστη, χαμηλότερο του σημερινού.


1Οι χρεώσεις υπηρεσιών μονοπωλιακού χαρακτήρα της ΔΕΗ (μεταφορά, διανομή, ΥΚΩ, κ.λπ.) μετέχουν σήμερα στο τιμολόγιο του καταναλωτή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% έναντι του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας (ΟΤΣ).