Θέσεις ΕΣΑΗ στη δεύτερη δημόσια διαβούλευση επί της τελικής πρότασης της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επάρκειας Ισχύος στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας