Μήνυμα Προέδρου

Οι εταιρίες μέλη του ΕΣΑΗ έχουν πιστέψει στην ανάγκη ανάπτυξης της χώρας και επανατοποθέτησής της στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και έχουν συμβάλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή επενδύοντας άνω του 1,5 δισ. € για τη διασφάλιση επαρκούς, περιβαλλοντικά φιλικής και ανταγωνιστικής ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Είναι ο καταλύτης που θα οδηγήσει στην πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.
Η Ελλάδα πρέπει από κλειστή, φοβική, εσωστρεφής και ατελής αγορά να γίνει μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά που θα αποτελέσει ουσιαστικό πόλο ανάπτυξης της περιοχής. Η πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Οι καινούργιες υπερσύγχρονες και καθαρές μονάδες φυσικού αερίου είναι αυτές που διασφαλίζουν την επωφελέστερη για την Εθνική Οικονομία, ταχύτερη και ασφαλέστερη προσαρμογή της χώρας στις δεσμεύσεις που ανέλαβε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τους Έλληνες πολίτες για την επίτευξη των στόχων του 20-20-201.
Ο Σύνδεσμος, έχοντας γνώση των ευρωπαϊκών και διεθνών πλαισίων και κατευθύνσεων που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μετέχει ενεργά και δημιουργικά στο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ΔΕΗ) για τη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης αγοράς που αφενός θα προσελκύσει νέα κεφάλαια και επενδύσεις και αφετέρου θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του τελικού καταναλωτή.

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
1 Οι στόχοι του 20-20-20 είναι οι εξής: 20% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, 20% περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης, κάλυψη του 20% των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας