Εισήγηση του ΕΧΕ για τον ορισμό των ποσοστών Χ% και Α% για το 2023