Διαβούλευση επί του CONE (Cost of New Entry) στο πλαίσιο της κοινοποίησης μηχανισμών ισχύος και της δημιουργίας αγοράς διαθέσιμης ισχύος.