Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισήγησεων της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης κατά τα οριζόμενα στο Ν.4425/2016