Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισηγήσης του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (υπ'αριθμ. 1116/2018 απόφαση ΡΑΕ-ΦΕΚ Β' 5914/31.12.2018) και των Παραρτημάτων αυτού