Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα και του Εγχειριδίου για το Μεταβατικό Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας και την εφαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού κυρώσεων