Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την αναθεώρηση της Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας εφεδρείας και την πρόβλεψη αποζημίωσης για την Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης