Δημόσια διαβούλευση επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2021-2030 - Προκαταρκτικό Σχέδιο