Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της EnExClear για την έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης