Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΠΑ για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού για την τιμή εκκίνησης δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου